Zamówienia

Zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami” (nr sprawy: ZP.2.2019)

Posted on: Mon, 2019-07-29 14:59 By: Administrator

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EFEKT” s.c., Piątkowa 224, 36-030 Błażowa

Informacja o treści złożonych ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami” (nr sprawy: ZP.2.2019)

Posted on: Fri, 2019-07-12 15:10 By: Administrator

Na mocy art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 560 704,11 zł brutto.

W terminie do dnia 12.07.2019 r. złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma i dres wykonawcy

Cena brutto w złotych

Okres rękojmi za wady

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani”

ul. Śniadeckich 5, 35-006 Rzeszów

711 058,35

7

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

2

P.B.U.H. WALMAR Krzysztof Marecki

ul. Menerki 13B, 36-060 Głogów Małopolski

774 146,93

7

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

2

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EFEKT” s.c. Wyskiel Grzegorz

Piątkowa 224, 36-030 Błażowa

550 000,00

7

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami

Posted on: Thu, 2019-06-27 17:20 By: Administrator

Ogłoszenie nr 565978-N-2019 z dnia 2019-06-27 r.

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa -Gmina" w Chmielniku: Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami” (nr sprawy: ZP.1.2019)

Posted on: Thu, 2019-06-27 00:29 By: Administrator

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. l pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Informacja o treści złożonych ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami” (nr sprawy: ZP.1.2019)

Posted on: Fri, 2019-06-14 19:34 By: Administrator

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 560 704,11 zł brutto.

W terminie do dnia 14.06.2019 r. złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma i dres wykonawcy

Cena brutto w złotych

Okres rękojmi za wady

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani”

ul. Śniadeckich 5, 35-006 Rzeszów

766 701,59

7

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

2

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EFEKT” s.c. Wyskiel Grzegorz

Piątkowa 224, 36-030 Błażowa

590 400,00

6

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami

Posted on: Thu, 2019-05-30 13:39 By: Administrator

Ogłoszenie nr 554154-N-2019 z dnia 2019-05-30 r.

Towarzystwo Przeciwdziałania Uzależnieniom "Trzeźwa -Gmina" w Chmielniku: Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Subscribe to Zamówienia