Informacja o treści złożonych ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami” (nr sprawy: ZP.2.2019)

Posted on: Fri, 2019-07-12 15:10 By: Administrator

Na mocy art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 560 704,11 zł brutto.

W terminie do dnia 12.07.2019 r. złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma i dres wykonawcy

Cena brutto w złotych

Okres rękojmi za wady

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani”

ul. Śniadeckich 5, 35-006 Rzeszów

711 058,35

7

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

2

P.B.U.H. WALMAR Krzysztof Marecki

ul. Menerki 13B, 36-060 Głogów Małopolski

774 146,93

7

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

2

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EFEKT” s.c. Wyskiel Grzegorz

Piątkowa 224, 36-030 Błażowa

550 000,00

7

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

Attachment Size
Informacja o treści złożonych ofert 276.61 KB