Informacja o treści złożonych ofert dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami” (nr sprawy: ZP.1.2019)

Posted on: Fri, 2019-06-14 19:34 By: Administrator

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) informuję, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 560 704,11 zł brutto.

W terminie do dnia 14.06.2019 r. złożono następujące oferty:

Numer oferty

Firma i dres wykonawcy

Cena brutto w złotych

Okres rękojmi za wady

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani”

ul. Śniadeckich 5, 35-006 Rzeszów

766 701,59

7

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

2

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EFEKT” s.c. Wyskiel Grzegorz

Piątkowa 224, 36-030 Błażowa

590 400,00

6

Termin zakończenia prac: do 2 grudnia 2019 r.

Termin wykonania umowy: do 16 grudnia 2019 r.

30 dni

W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej.

Attachment Size
Informacja o treści złożonych ofert 322.38 KB