Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami” (nr sprawy: ZP.2.2019)

Posted on: Mon, 2019-07-29 14:59 By: Administrator

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EFEKT” s.c., Piątkowa 224, 36-030 Błażowa

Uzasadnienie wyboru: Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt, zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca najwyżej oceniony potwierdził, że nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 oraz art. 24 aa Pzp.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „najniższa cena” – max 60 pkt

Liczba punktów w kryterium „okres rękojmi za wady” – max 40 pkt

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Spółdzielnia Rzemieślnicza „Budowlani”

ul. Śniadeckich 5, 35-006 Rzeszów

46,41

40,00

86,41

2

P.B.U.H. WALMAR Krzysztof Marecki

ul. Menerki 13B, 36-060 Głogów Małopolski

42,63

40,00

82,63

2

Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „EFEKT” s.c.

Piątkowa 224, 36-030 Błażowa

60,00

40,00

100,00