Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Rozbudowa i przebudowa budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Woli Rafałowskiej z wewnętrznymi instalacjami” (nr sprawy: ZP.1.2019)

Posted on: Thu, 2019-06-27 00:29 By: Administrator

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 oraz art. 92 ust. l pkt 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert zostały złożone dwie oferty, w których zaproponowano ceny ryczałtowe brutto: Oferta nr l - 766 701,59 zł, Oferta nr 2 - 590 400,00 zł. Ceny tych ofert przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 560 704,11 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie prawne:

Podstawą prawną unieważnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu). Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania/przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.